Công bố thông tin

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tờ trình 09 về việc thay đổi tên của Công ty

Công bố thay đổi tên và mẫu dấu của Công ty con

Công bố thay đổi tên và mẫu dấu của Công ty con

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Bà Hoàng Hạnh Phúc - Kế toán trưởng - đã bán 78.700 CP

Bà Hoàng Hạnh Phúc - Kế toán trưởng - đã bán 78.700 CP

Bà Nguyễn Thị Xuyến không còn là cổ đông lớn

Bà Nguyễn Thị Xuyến không còn là cổ đông lớn

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức