Đại hội cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh trân trọng kính mời: Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên CTCP Gạch Khang Minh năm 2019.

Nghị quyết HĐQT công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 28/04/2018 tại Hà Nam, CTCP Gạch Khang Minh đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Quý cổ đông xem chi tiết Nghị quyết và Biên bản họp dưới đây

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức