Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Công bố thông tin thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Khang Minh Group công bố thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức