Quan hệ cổ đông

Thông báo giao dịch của người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông báo giao dịch của người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của công ty mẹ

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tờ trình 09 về việc thay đổi tên của Công ty

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh trân trọng kính mời: Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên CTCP Gạch Khang Minh năm 2019.

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức