ÔNG ĐẶNG VIỆT LÊ

CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG TRẦN HƯNG DŨNG

Thành viên HĐQT

ÔNG BÙI THẾ NAM

Tổng Giám Đốc

ÔNG NGUYỄN VĂN TIẾM

Giám đốc nhà máy

BÀ HOÀNG THỊ LAN

Giám đốc Chi nhánh TP.HCM

ÔNG HUỲNH QUANG THÁI

Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng