Hoạt động hàng ngày tại Khang Minh Group

Hình ảnh tôn vinh đóng góp của Khang Minh Group

Hoạt động nhà máy Khang Minh Group

Đại hội cổ đồng thường niên Khang Minh Group